MSR MANITOBA
PRAIRIES KEIKOKAI BO-SHURIKENJUTSU FUNDO KUSARIJUTSU